Begeleiding en Coaching

logo

Begeleiding en coaching.

Jongeren met AD(H)D of ASS ondervinden meer problemen in het dagelijks leven dan jongeren zonder een beperking en hebben ook meer begeleiding en ondersteuning nodig. Deze problemen manifesteren zich op diverse leefgebieden. Pegasus Begeleiding biedt begeleiding en ondersteuning in de directe leefomgeving van jongeren om het functioneren in de diverse leefgebieden te stimuleren en te verbeteren.

De begeleiding die wij bieden is praktisch, duidelijk en concreet en is gericht op zelfredzaam worden in de leefomgeving. Het doel is de jongere meer grip te laten krijgen op zichzelf en daarmee op zijn leven. Hiermee wordt het toekomstperspectief van de jongere vergroot. Gewerkt wordt aan:

  • het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • het aanleren of verbeteren van sociale vaardigheden
  • de praktische zelfredzaamheid vergroten door het leren plannen, organiseren, aanbrengen van structuur en daarmee het overzicht verkrijgen en behouden
  • emotionele weerbaarheid vergroten en zelfvertrouwen opbouwen
  • leren samenwerken met volwassenen en leeftijdsgenoten

De uitgangspunten voor de begeleiding:

1.            Stimuleren normale ontwikkeling

De ontwikkeling van kinderen met ASS verloopt op verschillende gebieden vertraagd. Het uiteindelijke doel is een bijdrage leveren aan het zo goed mogelijk kunnen functioneren van de jongere in de maatschappij. Er wordt toegewerkt naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en weerbaarheid.

Sociale vaardigheden moeten bij kinderen met ASS specifiek worden aangeleerd. Hierin spelen diverse personen in de leefomgeving van de jongere een rol. Er wordt veel aandacht besteed aan gedragsregels en het aanleren van vaardigheden op sociaal gebied. De coach opereert in het hele proces aanvullend en ondersteunend om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongere zoveel mogelijk te stimuleren.

Daarnaast is er aandacht in de coaching voor het verbeteren van de executieve functies: de basisvaardigheden die nodig zijn om een taak uit te kunnen voeren: organiseren, plannen, structureren, prioriteiten stellen, timemanagement, starten, op koers blijven, impulsen beheersen, emoties reguleren, zich aanpassen en herstellen. Alles wat een jongere nodig heeft om te functioneren in het dagelijks leven en waar juist jongeren met ASS  problemen mee ondervinden.

Jongeren met ASS hebben vaak moeite met het leggen van een relatie tussen wat ze geleerd hebben en de situaties waarin ze het geleerde kunnen toepassen. Vaardigheden worden vaak wel goed toegepast in de context waarin ze aangeleerd zijn. In nieuwe situaties hebben ze daar veel meer moeite mee.  Dit is een essentieel onderdeel van de coaching.

2.            Verminderen probleemgedrag

Veel gedragsproblemen bij jongeren met ASS, zoals agressie, paniekaanvallen en rigiditeit, komen voort uit angst, stress en de frustraties die zij dagelijks ervaren. Er wordt geprobeerd de problemen die kenmerkend zijn voor ASS zoveel mogelijk op te vangen. De coach biedt ondersteuning en geeft richtlijnen aan, waardoor de jongere weer verder kan. Indien regels, gewoonten en sociale omgangsvormen regelmatig worden uitgelegd, krijgt de jongere meer inzicht in en daarmee grip op de situatie. Dit voorkomt voor een groot deel angst, stress en frustraties bij de jongere.

Er wordt een koppeling gemaakt tussen gedrag en de ASS. Daarnaast wordt positief gedrag bekrachtigd en negatief gedrag gecorrigeerd.  Er wordt duidelijk uitgelegd welk gedrag gewenst is en er worden handelingsalternatieven aangeboden. Jongeren met ASS moeten geholpen worden bij het verwoorden van emoties en het doorzien van oorzaak en gevolg.