Methodiek

logo

Gehanteerde methodiek
Pegasus Begeleiding hanteert een competentiegerichte benadering. Dit hulpverleningsmodel sluit goed aan bij de begeleidingsbehoefte van onze doelgroep: praktisch, duidelijk en concreet. De wensen, behoeften, vaardigheden en mogelijkheden van de jongere zijn leidend. Er wordt aangesloten bij de eigen kracht van de jongere om deze te activeren bij het realiseren van doelen. Het functioneren in het dagelijks leven heeft prioriteit en er wordt aangestuurd op zo zelfstandig mogelijk functioneren. Een steunend en activerend netwerk opbouwen is belangrijk. Nieuwe mogelijkheden en kansen worden gecreëerd. Het verbeteren van communicatieve vaardigheden en empowerment is onderdeel van de begeleiding:

  • geloven dat jongeren kunnen veranderen
  • jongeren helpen in zichzelf te geloven
  • jongeren een nieuw/hernieuwd perspectief aan reiken
  • jongeren kennis aanreiken en hen helpen hun vaardigheden te vergroten
  • sterke kanten en bronnen van steun herkennen en hierop voortbouwen
  • jongeren helpen inzien dat er alternatieven en keuzemogelijkheden zijn

Een jongere is competent wanneer hij of zij over voldoende vaardigheden beschikt om dagelijks terugkerende taken te volbrengen. Competentie is tijd- en situatiegebonden. Thuis kunnen andere dingen verwacht worden dan bijvoorbeeld op school of tijdens het werk. Vaardigheden kunnen praktische, maar ook cognitieve, emotionele en/of sociale componenten bevatten. Bij onze doelgroep is het verwerven van deze vaardigheden en deze op de juiste wijze, op het juiste moment toepassen niet vanzelfsprekend. Er is vaak geen evenwicht tussen de taken en de daarbij noodzakelijke vaardigheden. De taken zijn dan te zwaar met als gevolg dat de jongere zich onvoldoende staande kan houden in de maatschappij.

Met onze werkwijze sluiten we aan bij de jongere en proberen de competenties te vergroten. Het beoogde resultaat van de begeleiding is dat de jongere meer inzicht heeft gekregen in zijn of haar functioneren, waar mogelijkheden liggen, maar ook waar nog aan gewerkt moet worden. Daarnaast zijn de vaardigheden van de jongere vergroot en daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden. Sterker worden en het verkrijgen van een beter toekomstperspectief is het uiteindelijke doel.